Những đôi giầy

Cách bạn làm 1 việc là cách bạn làm mọi việc.

Bạn không coi trọng những thứ xung quanh, thì sẽ chẳng có gì ở bên bạn mãi cả.

Hãy biết trân trọng tất cả những gì ta có, từ những điều giản dị nhất.