Chìa khoá thành công – Cấp độ trưởng phòng

Chủ đề “Nhân viên kế toán”

Người chơi:

– Phạm Ngọc Anh

– Lê Phương Loan