Chìa khoá thành công – Cấp độ Giám Đốc

Chìa khoá thành công – Cấp độ Giám Đốc

Người chơi:

– Phạm Ngọc Anh

– Nguyễn Thị Hoằng Phương